Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina vialaparisienne laparisienne
2888 5548 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viaNoCinderella NoCinderella
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaNoCinderella NoCinderella

March 06 2019

8838 1a44 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
4401 5bad 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover

March 04 2019

"Spotkasz pewnego dnia kogoś, kto całkiem odmieni Twoje życie. Odnowi Twoją wiarę w ludzi, we własne siły, poczucie wewnętrznej siły. Wyciągnie Cie z tego bagna w którym zatapiałeś się od dłuższego już czasu i poprowadzi nową drogą. Co ważniejsze - będzie szedł zaraz obok Ciebie.'"
Reposted fromcannellle cannellle viaNoCinderella NoCinderella

February 26 2019

4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio vialaparisienne laparisienne

November 07 2018

1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena viapati2k6 pati2k6
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne

November 05 2018

1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl